Nowy projekt Partnera WKI

Lubelski Ośrodek Samopomocy rozpoczął realizację projektu „Nowe kwalifikacje, większe szanse”. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.07.2016 – 30.09.2017 na terenie województwa lubelskiego. Wsparciem zostanie objętych 120 kobiet i mężczyzn  w wieku 30 lat i więcej należących do grupy osób: bezrobotnych (w tym rolników oraz członków ich rodzin zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa) oraz biernych zawodowo, należących co najmniej do jednej z następujących grup: a) os. w wieku 50 lat i więcej, b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby długotrwale bezrobotne, e) osoby o niskich kwalifikacjach.

Bezpłatne wsparcie obejmuje:

  1. Diagnozę potrzeb
  2. Indywidualne Plany Działania
  3. Poradnictwo Zawodowe
  4. Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru): Monter instalacji OZE, Grafik komputerowy, Specjalista finansowych i kadrowych, Koordynator projektów unijnych, Pracownik kancelaryjny
  5. 3 miesięczne płatne staże
  6. Pośrednictwo Pracy

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej projektu:  http://los.lublin.pl/nowekwalifikacje/