Projekt dla osób niepełnosprawnych z powiatu kraśnickiego.

Instytucja współpracująca ze Wschodnim Klastrem Innowacji – Fundacja “Liderzy Sukcesu” wraz z Partnerem – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kraśniku zapraszają osoby niepełnosprawne z powiatu kraśnickiego do udziału w projekcie:

Projekt „Teraz Aktywizacja

realizowany jest w ramach w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 11 Włączenie społeczne, Poddziałanie 11.1 Aktywne Włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer projektu: RPLU.11.01.00-06-0025/15

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 50 osób (28 kobiet i 22 mężczyzn w wieku wiek od 15 lat do 64 lat)

Formalne kryteria rekrutacyjne:

 1. osoba niepełnosprawna o stopniu umiarkowanym lub lekkim,
 2. zamieszkała na terenie całego powiatu kraśnickiego,
 3. mające status osoby bezrobotnej lub pozostającej bez zatrudnienia.

Rodzaje udzielonego wsparcia:

 1. Doradztwo psychologiczne
 2. Poradnictwo zawodowe
 3. Szkolenia:
 • „Pracownik obsługi biurowej”- 130h, dodatek szkoleniowy 8,53 zł/h obecności,
  łącznie 1.108,90 zł
 • „Opiekunka os. starszych” – 130h,dodatek szkoleniowy 8,53 zł/h obecności,
  łącznie 1.108,90 zł
 • ”Opiekunka dziecięca”-130h,dodatek szkoleniowy 8,53 zł/h obecności, łącznie 1.108,90 zł
 • „Logistyk/spedytor”- 130h, dodatek szkoleniowy 8,53 zł/h obecności, łącznie 1.108,90 zł
 1. Staże zawodowe w okresie pomiędzy IX.2016 – V.2017 r. płatne około 1280,26zł brutto/m-c
  przez 4 m-ce z możliwością zatrudnienia.
 2. Pośrednictwo pracy 4h/osobę.

 

Informacje na temat projektu są udzielane :

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku ul Grunwaldzka 4a
 • w Żłobku Kubusiolandia : ul. Kościuszki 2a Annopol
 • telefonicznie: 724 555 054 i 81 825 15 80.

Załączniki dotyczące projektu znajdują się poniżej

Regulanim-rekrutacji-projektu-teraz-aktywizacja

zał-1-formularz-zgłoszeniowy

zał-2-dane-pefs

zał-3-oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-ucestnika

zał-4-oswiadczenie_status-na-rynku-pracy

zał-5_wskaźniki-monitorowania

zał-6-deklaracja-uczestnictwa

zał-7-wskaźniki

zał-8-umowa