Statut

STATUT FUNDACJI „WSCHODNI KLASTER INNOWACJI”

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja „Wschodni Klaster Innowacji”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona z woli:
  1. Marcin Giza,
  2. Grzegorz Michałowski,
  3. Dariusz Głuchowski,

 

zwanymi dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 18.08.2014r. przez notariusza Krystyna Buchlińska w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 51/10.

 1. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.1991 Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 §2

 

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja jest apolityczna.
 3. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.

 §3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraśnik.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności obszar Polski Wschodniej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 §4

 1. Fundacja może używać nazwy skróconej „Wschodni Klaster Innowacji”
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami
 4. Fundacja może używać symbolu graficznego (logo).
 5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
 6. Prawo do używania nazwy „Wschodni Klaster Innowacji” i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Fundacji.

 §5

 1. Fundacja może przynależeć do krajowych i międzynarodowych federacji, związków stowarzyszeń, a także przystępować do fundacji o podobnych celach działalności.
 2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może otwierać biura, oddziały i filie a także tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego.
 3. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego. Dochody z działalności odpłatnej są w całości przeznaczane na cele statutowe.

 §6

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. edukacji.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania Fundacji

 §7

Celami Fundacji są :

 1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości wśród podmiotów społecznych i gospodarczych;
 2. Prowadzenie działań na rzecz wzrostu potencjału podmiotów skupionych w Fundacji „Wschodni Klaster Innowacji”
 3. Wzrost dostępności i jakości specjalistycznych usług okołobiznesowych przyczyniających się do podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki
 4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz rozwój nowoczesnych technologii w Polsce m.in. w zakresie informatyki, automatyki i energetyki odnawialnej;
 5. Rozwój i podnoszenie jakości edukacji w Polsce;
 6. Promocja zdrowego trybu życia;
 7. Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych;
 8. Wsparcie i rozwój kultury.
 9. Ochrona środowiska naturalnego oraz wsparcie działań na rzecz wykorzystywania energii odnawialnej.

 

 §8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Promowanie, wspieranie, kreowanie i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych wśród podmiotów społecznych i gospodarczych;
 2. Kojarzenie przedsiębiorstw z otoczeniem instytucjonalnym takim jak uniwersytety, szkoły, samorządy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe oraz wymianę wiedzy między nimi;
 3. Wsparcie w zakresie pozyskiwania finansowania dla rozwiązań innowacyjnych;
 4. Propagowanie ustawicznego doskonalenia, specjalizacji i profesjonalizacji we wszelkich przejawach życia społeczno gospodarczego oraz prowadzenie w tym zakresie poradnictwa i szkoleń;
 5. Działalność edukacyjną, szkoleniową, wydawniczą, badawczą oraz doradczą;
 6. Wspieranie systemu oświaty i wychowania oraz rozwoju: nauki, edukacji i kształcenia ustawicznego
 7. Promowanie i wspieranie rozwoju kompetencji i kwalifikacji wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 8. Promowanie i wspieranie rozwoju: rynku innowacji, nowych technologii i transferu wiedzy;
 9. Promowanie i wspieranie działań na rzecz upowszechniania odnawialnych źródeł energii
 10. Promowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 11. Działania na rzecz tworzenia i wzmacniania porozumień oraz partnerstw między samorządami terytorialnymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi na rzecz rozwoju regionu, głównie poprzez inicjowanie płaszczyzn formalnych i nieformalnych porozumień międzysektorowych;
 12. Organizowanie seminariów, szkoleń, działalności wydawniczej oraz współpraca ze środkami masowego przekazu, z władzami oraz organizacjami pozarządowymi w celach zwiększania potencjału środowisk lokalnych w tym organizacja szkoleń zawodowych i integracyjnych, działań promocyjnych oraz informacyjnych
 1. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi i szeroko pojętym otoczeniem biznesu w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 2. Rozpoznawanie i organizacja sposobów i metod podnoszenia kwalifikacji poszczególnych grup pracowniczych;
 3. Realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjno – informacyjnym;
 4. Udział w projektach o znaczeniu ponadregionalnym i ponadnarodowym.
 5. Promowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 6. Promowanie i wspieranie rozwoju integracji europejskiej oraz kontaktów międzynarodowych i współpracy transgranicznej
 7. Promowanie i wspieranie rozwoju ekonomii społecznej;
 8. Wszechstronną poprawę jakości życia mieszkańców regionu, zwłaszcza osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, i innych z terenu działalności Fundacji;
 9. Wspieranie wielostronnego i stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a w szczególności pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego;
 10. Wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, rozwój ich infrastruktury oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez organizowanie i aktywne wspieranie wszelkiego typu inicjatyw z tego zakresu na obszarze działania Fundacji;
 11. Rozwój kultury fizycznej i sportu, głownie poprzez inicjowanie i organizowanie wszelkiego typu imprez sportowych, stwarzanie warunków do rozwoju możliwości uprawiania sportu kwalifikowanego i tradycyjnego jak również promowania postaw w duchu kultury fizycznej;
 12. Aktywizację dzieci i młodzieży poprzez stwarzanie warunków do zrównoważonego rozwoju psycho-społecznego w tym m.in. przez organizację czasu wolnego oraz zajęć dodatkowych mających na celu zapobieganie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży;
 13. Promocję i organizację wolontariatu w tym wolontariatu europejskiego i wymian młodzieży oraz wszelkich innych działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy krajowej i międzynarodowej;
 14. Rozwój turystyki i kultury w tym inicjowanie działań w regionie w tym zakresie, jak również propagowanie oraz rozwój turystycznych i kulturalnych walorów regionu, w tym infrastruktury turystycznej i kulturalnej;
 15. Promowanie i działania na rzecz popularyzacji postaw związanych z ochroną środowiska, ekologią, ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego, rozwój nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;
 1. Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 2. Wspieranie postaw i zachowań przyczyniających się do ochrony i promocji zdrowia;

 

ROZDZIAŁ III

Organy Fundacji

§9

 1. Organami Fundacji są:
 1. a) Zarząd Fundacji
 2. b) Rada Programowa zwana w dalszej części niniejszego statutu Radą

§10

Zarząd.

 1. Zarząd Fundacji składa się od 3 do 5 osób.
 2. W skład Zarządu z mocy statutu wchodzą Fundatorzy:
 3. a) Marcin Giza-Prezes Zarządu
 4. b) Grzegorz Michałowski- Wiceprezes Zarządu
 5. c) Dariusz Głuchowski- Wiceprezes Zarządu

3 . Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.

 1. Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej jednogłośnie może powołać dodatkowych członków Zarządu Fundacji.

§11

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 3. wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji
 4. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji
 5. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną Fundacją
 6. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej Fundacji
 7. podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach dotyczących Fundacji,
 8. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
 9. realizacja celów statutowych
 10. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
 11. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 12. uchwalanie regulaminów,
 13. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 14. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 15. przyjmowanie spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

 §12

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu lub inna umocowana przez nich osoba za pomocą listów poleconych lub drogą elektroniczną na wskazany przez członka Zarządu adres e-mailowy lub przez wręczenie i podpisanie pisemnego zaproszenia na Posiedzenie Zarządu Fundacji na co najmniej 5 dni przed planowanym spotkaniem.
 2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zarządu Fundacji mogą odbywać się bez zachowania terminów określonych w § 12 ust. 1 Statutu.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – większością 2/3 głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie.
 4. Podczas głosowania w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 7. Zarząd może powołać Prokurenta w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.
 1. Szczegółowy tryb pracy Zarządu Fundacji reguluje Regulamin pracy Zarządu Fundacji uchwalony przez Zarząd Fundacji
 2. Członkom Zarządu z tytułu pełnionej funkcji przysługuje prawo do wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji ustala Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.
 3. Członkowi Zarządu Fundacji może przysługiwać dieta za udział w posiedzeniach Zarządu Fundacji, w miarę posiadania środków finansowych przez Fundację.
 4. Zarząd Fundacji jest pracodawcą w stosunku do pracowników Fundacji w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 §13

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji są protokołowane.

 §14

 1. Członek Zarządu Fundacji może z ważnych powodów zrezygnować pisemnie z pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji, przy czym wakujące stanowisko może zostać uzupełnione przez Zarząd Fundacji w formie uchwały.
 1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:
 1. Złożenia pisemnej rezygnacji;
 2. Śmierci członka Zarządu Fundacji;
 3. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 4. Likwidacji Fundacji;

 

Rada Programowa

§15

 1. Radę Programową jako ciało doradcze Fundacji powołuje i rozwiązuje Zarząd Fundacji, któremu to Zarządowi Fundacji Rada Programowa podlega.
 2. Celem działalności Rady Programowej jest wspieranie pracy Zarządu w zakresie opracowywania koncepcji rozwoju, strategii działania i planowania przyszłych przedsięwzięć.
  3. Po powołaniu i nominacji na członka Rady Programowej, na jej pierwszym posiedzeniu następuje wybór jej władz w składzie:
  a) Przewodniczący Rady Programowej
  b) Wice Przewodniczący Rady Programowej
  c) Sekretarz
  4. Po wyborze Rady Programowej zostaje ustanowiony i poddany pod głosowanie regulamin i harmonogram prac Rady Programowej.
  5. Wszelkie koncepcje i propozycje działań Fundacji powstałe w Radzie Programowej mogą być wprowadzone w życie dopiero po ewentualnym zatwierdzeniu w formie uchwały przez Zarząd Fundacji.
  6. Rada Programowa zwołuje swoje posiedzenia co najmniej raz w roku.

 

ROZDZIAŁ IV

Sposób reprezentacji

 §16

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach, w których wartość zobowiązań majątkowych nie przekracza 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Fundacji.

 

ROZDZIAŁ V

Partnerzy Fundacji

§17

 1. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może zawierać Partnerstwa z instytucjami z sektorów prywatnego, publicznego i pozarządowego.
 2. Fundacja może zawierać Partnerstwa z innymi instytucjami po złożeniu przez te podmioty Deklaracji Partnerstwa. Za zawieranie Partnerstw w imieniu Fundacji odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji.

 §18

1.Partnerzy Fundacji zobowiązani są własną deklaracją uzgodnioną wcześniej z Zarządem Fundacji i zatwierdzoną uchwałą przez Zarząd Fundacji do:

 1. a) wpłacania regularnie ustalonej składki na rzecz Fundacji. Na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu Fundacji, w szczególnych przypadkach Partner Fundacji może być zwolniony z wpłaty składki uchwałą Zarządu Fundacji. Składkę można zamienić na świadczenie nieodpłatne na rzecz Fundacji różnego rodzaju usług potrzebnych w działaniach Fundacji.
 2. b) Fundacja zobowiązuje się do otaczania swych Partnerów szczególną troską i dbałością oraz do świadczenia im w miarę swoich aktualnych możliwości wszelkich usług, związanych szczególnie z kreowaniem i wdrażaniem innowacji oraz pozyskiwaniem na te cele źródeł finansowania.
 3. Przedstawiciele Partnerów Fundacji oraz inni specjaliści różnych profesji mogą być powoływani do Rady Programowej.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i dochody Fundacji

§19

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§20

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. odsetek i depozytów bankowych,
 6. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 7. prowadzonej przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego

 §21

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

ROZDZIAŁ V

Zmiana Statutu

§22

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji, w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów, przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków Zarządu. Zmiany statutu mogą także dotyczyć, określonych w akcie założycielskim, celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona.

 

ROZDZIAŁ V

Likwidacja Fundacji

§23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje jednogłośnie Zarząd Fundacji, w głosowaniu jawnym, przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków Zarządu.
 3. Uchwała w sprawie likwidacji Fundacji powinna określać:
 1. a) termin i tryb likwidacji,
 2. b) skład komisji likwidacyjnej,
 3. c) cel społeczny, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji.
 1. Koszty likwidacji pokrywane są z majątku Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VIII

Przepisy końcowe

§24

 1. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczo-rozliczeniowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 2. Zarząd każdego roku składa do 30 czerwca właściwemu Ministrowi sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły.
 3. Niniejszy Statut ustalony w Lublinie w dniu 18.08.2014r. przez Fundatorów wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.